Privacy and Security Policy

Welcome Text

Searcys St Pancras' adored Champagne bar is famously the longest in Europe. Here, guests can enjoy panoramic views of the magnificent station. For those looking to enjoy a glass of something special, the menu showcases a variety of Champagne and sparkling wines from around the world, including nine options by the glass.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas in pulvinar neque. Nulla finibus lobortis pulvinar. Donec a consectetur nulla. Nulla posuere sapien vitae lectus suscipit, et pulvinar nisi tincidunt. Aliquam erat volutpat. Curabitur convallis fringilla diam sed aliquam. Sed tempor iaculis massa faucibus feugiat. In fermentum facilisis massa.

Our Terms

Searcys St Pancras' adored Champagne bar is famously the longest in Europe. Here, guests can enjoy panoramic views of the magnificent station. For those looking to enjoy a glass of something special, the menu showcases a variety of Champagne and sparkling wines from around the world, including nine options by the glass.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas in pulvinar neque. Nulla finibus lobortis pulvinar. Donec a consectetur nulla. Nulla posuere sapien vitae lectus suscipit, et pulvinar nisi tincidunt. Aliquam erat volutpat. Curabitur convallis fringilla diam sed aliquam. Sed tempor iaculis massa faucibus feugiat. In fermentum facilisis massa.

Our Terms

Searcys St Pancras' adored Champagne bar is famously the longest in Europe. Here, guests can enjoy panoramic views of the magnificent station. For those looking to enjoy a glass of something special, the menu showcases a variety of Champagne and sparkling wines from around the world, including nine options by the glass.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas in pulvinar neque. Nulla finibus lobortis pulvinar. Donec a consectetur nulla. Nulla posuere sapien vitae lectus suscipit, et pulvinar nisi tincidunt. Aliquam erat volutpat. Curabitur convallis fringilla diam sed aliquam. Sed tempor iaculis massa faucibus feugiat. In fermentum facilisis massa.

Our Terms

Searcys St Pancras' adored Champagne bar is famously the longest in Europe. Here, guests can enjoy panoramic views of the magnificent station. For those looking to enjoy a glass of something special, the menu showcases a variety of Champagne and sparkling wines from around the world, including nine options by the glass.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas in pulvinar neque. Nulla finibus lobortis pulvinar. Donec a consectetur nulla. Nulla posuere sapien vitae lectus suscipit, et pulvinar nisi tincidunt. Aliquam erat volutpat. Curabitur convallis fringilla diam sed aliquam. Sed tempor iaculis massa faucibus feugiat. In fermentum facilisis massa.

Conditions

Searcys St Pancras' adored Champagne bar is famously the longest in Europe. Here, guests can enjoy panoramic views of the magnificent station. For those looking to enjoy a glass of something special, the menu showcases a variety of Champagne and sparkling wines from around the world, including nine options by the glass.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas in pulvinar neque. Nulla finibus lobortis pulvinar. Donec a consectetur nulla. Nulla posuere sapien vitae lectus suscipit, et pulvinar nisi tincidunt. Aliquam erat volutpat. Curabitur convallis fringilla diam sed aliquam. Sed tempor iaculis massa faucibus feugiat. In fermentum facilisis massa.

Our Terms

Searcys St Pancras' adored Champagne bar is famously the longest in Europe. Here, guests can enjoy panoramic views of the magnificent station. For those looking to enjoy a glass of something special, the menu showcases a variety of Champagne and sparkling wines from around the world, including nine options by the glass.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas in pulvinar neque. Nulla finibus lobortis pulvinar. Donec a consectetur nulla. Nulla posuere sapien vitae lectus suscipit, et pulvinar nisi tincidunt. Aliquam erat volutpat. Curabitur convallis fringilla diam sed aliquam. Sed tempor iaculis massa faucibus feugiat. In fermentum facilisis massa.

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metni ile, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi uyarınca, Malatya Ticaret Sicilinde kayıtlı; Üniversite Mah.

Hüzzam Sk. Ted. Malatya Koleji No:15 Battalgazi/Malatya adresinde mukim, HEALTHTTURK

INTERNATIONAL TURİZM ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”) olarak kişisel veri işleme faaliyetlerimiz

hakkında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

1.1. Tarafınıza ait kişisel veriler, Şirket tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda açıklanan amaçlar

doğrultusunda ve bunlarla sınırlı olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun suretle işlenebilecek,

kaydedebilecek, saklanabilecek, sınıflandırılabilecek, güncellenebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde

veyahut işlendikleri amaçla sınırlı olarak üçüncü kişilere açıklanabilecek/aktarabilecektir.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak açık rızanız olmasa dahi;

• Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin ve yasal bildirimlerin yerine getirilmesi, yasal takip

süreçlerinin yürütülmesi,

• Hizmet sunmaya yönelik bilgilerin toplanması ve satılan alınan hizmetin doğru uygulanması amacıyla

hazırlanarak gönderilmesi,

• Web sitesinde söz konusu ticari faaliyete yönelik risk analizi ve yönetimi,

• Süreç denetim ve şüpheli işlem araştırması süreçlerinin yönetimi,

• Pazarlama amacı taşımayan; hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi, asistans

hizmetlerinin değerlendirilmesi, şikâyet yönetimi, ilgili veriler doğrultusunda müşterilerin segmente

edilmesi, anket çalışmalarının yapılması,

• Gelen aramaların kayıt altına alınması, kayıtların hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla kullanılması,

• Hizmetin sunumuna yönelik dış hizmet tedarik edilen firmalardan her türlü destek hizmetlerinin temin

edilmesi,

• Gerçek ve tüzel üçüncü kişilerden gelecek taleplere verilecek cevapların hazırlanması,

Açık Rızanız bulunması halinde ise;

Paylaşmış olduğunuz Kişisel Veriler; satış-pazarlama iletişimi ve genel bilgilendirmeler amacıyla, çerez

politikamızda belirttiğimiz şekilde diğer şirketlerden topladığımız bilgiler ile birleştirerek hizmetlerimizin

içerik ve tanıtımlarımızın geliştirilmesi ve kişileştirilmesi veya yeni hizmetler sunabilmek amacıyla ve her

türlü iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla kullanabilir.

İlgili kişi, pazarlama amaçlı bu tanıtımları almamak veya söz konusu reklam-kişiselleştirme, yeniden

hedefleme uygulamalarında yer almak istemediği takdirde, taleplerini her zaman internet sitesinde yer alan

iletişim bilgilerinden ulaşarak da iletebilecektir.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel Verileriniz, aynı zamanda sadece ilgili kişiye sağlanacak hizmetlerin daha iyi sunulabilmesi, daha

güvenli bir şekilde saklanması, korunması ve olası gönderilerinizin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon,

sms ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi

içinde olduğumuz, veri güvenliği konusundaki hassasiyetimizi paylaşan, ilgili mevzuat hükümlerine riayet

eden; yerli ya da yabancı ülkelerde yerleşik 3. kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde

paylaşılacaktır.

4. Yurtdışına Veri Aktarımı

Şirket tarafından, hukuka uygun olarak işlenen kişisel verileriniz, açık rızanız doğrultusunda veya KVKK

m. 5/2 ile KVKK m. 6/3 hükümlerinde öngörülen durumların varlığı halinde açık rızanız temin

edilmeksizin, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından yeterli korumaya sahip olduğu tespit ve

ilan edilen yabancı ülkelerde mukim kişi veyahut kuruluşlara veya kişisel verilerin aktarıldığı ülkedeki veri

sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve kurulun izninin temin edilebildiği hallerle

sınırlı olmak kaydıyla Kurulca tespit ve ilan edilenlerin dışındaki ülkelere aktarılabilecektir.

5. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Şirket tarafından form, e-posta, telefon, sms, web

sitemiz, mobil uygulamamız, kargo, yazışmalar, saha çalışmaları, sosyal medya, 3. kişiler, posta, web ara

yüzü, kamera kaydı, asistans firmalar ve sair kanallar vasıtasıyla ve yukarıda belirtilen hukuki sebeplere

dayanarak toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK m. 4/2 hükmünde öngörülen ilkeler

ışığında açık rıza temini suretiyle veya KVKK m. 5/2 ve KVKK m. 6/3 hükümlerinde öngörülen

durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

6. KVKK’nın 11. Maddesi Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklar

Şirket tarafından KVKK m. 11 kapsamında tarafınızca yapılacak başvuruların ivedilikle, etkin ve kapsamlı

bir şekilde değerlendirilebilmesi ve çözümlenebilmesi adına internet sitemizde yer alan “İletişim”

sayfamızda bildirilen adresimize ıslak imzalı olarak iadeli taahhütlü posta yolu ile iletebilirsiniz. Şirket,

niteliğine göre, talebinizi mümkün olan en kısa sürede ve her halükarda en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz

olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, başvurunuzun incelenmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik olarak

gerçekleştirilecek işlemlerin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki

ücretler tarafınıza fatura edilecektir.

Yukarıda anılan madde hükmü uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

• Kişisel verinizin Şirket tarafından işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya

yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

• KVKK m. 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• KVKK m. 11 (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere

bildirilmesini isteme

• Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir

sonuç doğurması durumunda itiraz etme,

• Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız

hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

7. Kişisel Veri Saklama Süresi

Şirketimiz, KVKK uyarınca işlediği Kişisel Verileri yalnızca ilgili mevzuatta öngörülen veya mevzuatta bir

süre öngörülmemiş ise kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza eder. Tutulan veriler

verinin işlenmesini gerektiren sebepler sona erdikten sonra silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Örnek vermek gerekirse 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile buna bağlı

yönetmelik uyarınca Kişisel Veriler’in pazarlama veya tanıtım amaçları için kullanılacağına ilişkin ilgili

Kişinin onayının geri alındığı durumlarda, Kişisel Veriler’in kayıtları bu tarihten itibaren 1 yıl saklanır.

Ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili bakanlığa

sunulmak üzere 3 yıl saklanır. 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu

Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca ise işlediğimiz trafik

verileri 2 yıl saklanır ve süre bittikten sonra anonim hale getirilir. Her halükarda Kişisel Veriler’in birden

fazla sebeple işlenmiş olması halinde, söz konusu verinin işlenmesini gerektiren tüm nedenler ortadan

kalktığında ilgili veri silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

8. Bilgilerinizin Güncellenmesi Talebi

Şirket nezdinde işlenen kişisel verilerinizin doğru ve güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel veri

niteliğindeki bilgilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu hususu internet sitemizde

yer alan “İletişim” sayfamızda bildirilen e-mail adresimize, Üyelik esnasında kullandığınız iletişim e-posta

adresinizden göndereceğiniz bir e-posta yolu ile bildirebilirsiniz.


Informations We Collect

Searcys St Pancras' adored Champagne bar is famously the longest in Europe. Here, guests can enjoy panoramic views of the magnificent station. For those looking to enjoy a glass of something special, the menu showcases a variety of Champagne and sparkling wines from around the world, including nine options by the glass.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas in pulvinar neque. Nulla finibus lobortis pulvinar. Donec a consectetur nulla. Nulla posuere sapien vitae lectus suscipit, et pulvinar nisi tincidunt. Aliquam erat volutpat. Curabitur convallis fringilla diam sed aliquam. Sed tempor iaculis massa faucibus feugiat. In fermentum facilisis massa.

Our Terms

Searcys St Pancras' adored Champagne bar is famously the longest in Europe. Here, guests can enjoy panoramic views of the magnificent station. For those looking to enjoy a glass of something special, the menu showcases a variety of Champagne and sparkling wines from around the world, including nine options by the glass.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas in pulvinar neque. Nulla finibus lobortis pulvinar. Donec a consectetur nulla. Nulla posuere sapien vitae lectus suscipit, et pulvinar nisi tincidunt. Aliquam erat volutpat. Curabitur convallis fringilla diam sed aliquam. Sed tempor iaculis massa faucibus feugiat. In fermentum facilisis massa.

Security

Searcys St Pancras' adored Champagne bar is famously the longest in Europe. Here, guests can enjoy panoramic views of the magnificent station. For those looking to enjoy a glass of something special, the menu showcases a variety of Champagne and sparkling wines from around the world, including nine options by the glass.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas in pulvinar neque. Nulla finibus lobortis pulvinar. Donec a consectetur nulla. Nulla posuere sapien vitae lectus suscipit, et pulvinar nisi tincidunt. Aliquam erat volutpat. Curabitur convallis fringilla diam sed aliquam. Sed tempor iaculis massa faucibus feugiat. In fermentum facilisis massa.

Our Terms

Searcys St Pancras' adored Champagne bar is famously the longest in Europe. Here, guests can enjoy panoramic views of the magnificent station. For those looking to enjoy a glass of something special, the menu showcases a variety of Champagne and sparkling wines from around the world, including nine options by the glass.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas in pulvinar neque. Nulla finibus lobortis pulvinar. Donec a consectetur nulla. Nulla posuere sapien vitae lectus suscipit, et pulvinar nisi tincidunt. Aliquam erat volutpat. Curabitur convallis fringilla diam sed aliquam. Sed tempor iaculis massa faucibus feugiat. In fermentum facilisis massa.

Privacy Policy Update

Searcys St Pancras' adored Champagne bar is famously the longest in Europe. Here, guests can enjoy panoramic views of the magnificent station. For those looking to enjoy a glass of something special, the menu showcases a variety of Champagne and sparkling wines from around the world, including nine options by the glass.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas in pulvinar neque. Nulla finibus lobortis pulvinar. Donec a consectetur nulla. Nulla posuere sapien vitae lectus suscipit, et pulvinar nisi tincidunt. Aliquam erat volutpat. Curabitur convallis fringilla diam sed aliquam. Sed tempor iaculis massa faucibus feugiat. In fermentum facilisis massa.

Our Terms

Searcys St Pancras' adored Champagne bar is famously the longest in Europe. Here, guests can enjoy panoramic views of the magnificent station. For those looking to enjoy a glass of something special, the menu showcases a variety of Champagne and sparkling wines from around the world, including nine options by the glass.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas in pulvinar neque. Nulla finibus lobortis pulvinar. Donec a consectetur nulla. Nulla posuere sapien vitae lectus suscipit, et pulvinar nisi tincidunt. Aliquam erat volutpat. Curabitur convallis fringilla diam sed aliquam. Sed tempor iaculis massa faucibus feugiat. In fermentum facilisis massa.